Bài giải môn Hoá chính xác cho các mã đề 748, 415, 357, 691, 952, 836

Bài giải môn Hoá chính xác cho các mã đề 748, 415, 357, 691, 952, 836: Đã có đáp án chính xác môn Hoá 2015 cho tất cả các mã đề, Click để xem: đáp án Hoá mã đề 415, Đáp án môn Hóa 2015 mã đề 357, Đáp án môn Hóa 2015 mã đề 691, Đáp án môn Hóa 2015 mã đề 836, Đáp án môn Hóa 2015 mã đề 952 Bài giải môn Hoá chính xác cho các mã đề 748, 415, 357, 691, 952, 836 Soan DA HOA MãĐề gửi 8702 để đăng...

Có thể bạn quan tâm:

Bài giải môn Hoá chính xác cho các mã đề 748, 415, 357, 691, 952, 836: Đã có đáp án chính xác môn Hoá 2015 cho tất cả các mã đề, Click để xem: đáp án Hoá mã đề 415, Đáp án môn Hóa 2015 mã đề 357, Đáp án môn Hóa 2015 mã đề 691, Đáp án môn Hóa 2015 mã đề 836, Đáp án môn Hóa 2015 mã đề 952

Bài giải môn Hoá chính xác cho các mã đề 748, 415, 357, 691, 952, 836

Soan DA HOA MãĐề gửi 8702 để đăng ký nhận chính thức

Đã có đáp án Hoá mã đề 415 – Đáp án môn Hóa 2015 mã đề 415:

1A, 2B, 3C, 4D, 5C, 6D, 7D, 8D, 9A, 10D, 11A, 12B, 13D, 14B, 15A, 16B, 17A, 18D, 19C, 20A, 21B, 22B, 23D, 24A, 25D, 26A, 27B, 28C, 29B, 30C, 31D, 32A, 33D, 34A, 35B, 36C, 37B, 38B, 44C, 45C, 46C, 47C, 48A, 49C, 50D

Đáp án môn Hóa 2015 mã đề 357:

1B, 2C, 3B, 4A, 5C, 6A, 7C, 8A, 9A, 10A, 11C, 12C, 13B, 14A, 15C, 16B, 17D, 18A, 19A, 20B, 21D, 22B, 23C, 24B, 25C, 26D, 27D, 28C, 29D, 30B, 31A, 32A, 33D, 34C, 35D, 36B, 37D

Đáp án môn Hóa 2015 mã đề 691:

1D, 2D, 3D, 4B, 5C, 6D, 7B, 8A, 9B, 10B, 11B, 12C, 13D, 14B, 15A, 16C, 17A, 18A, 19B, 20D, 21B, 22A, 23A, 24A, 25D, 26A, 27B, 28D, 29A, 30D, 31A, 32A, 33D, 34D, 35A, 36C, 37D, 38B, 39D, 40B, 41A, 42D, 43B, 44A, 45C, 46D, 47A, 48C, 49D, 50D

Đáp án môn Hóa 2015 mã đề 836:

1A, 2B, 3B, 4C, 5D, 6C, 7C, 8A, 9B, 10B, 11C, 12D, 13C, 14D, 15A, 16B, 17B, 18D, 19D, 20D, 21C, 22A, 23C, 24C, 25D, 26B, 27D, 28C, 29A, 30C

Đáp án môn Hóa 2015 mã đề 952:

1C, 2C, 3B, 4A, 5B, 6D, 7D, 8A, 9C, 10B, 11C, 12B, 13B, 14D, 15A, 16B, 17C, 18B, 19B, 20A, 21C, 22C, 23C, 24D, 25A, 26A, 27A, 28D, 29A, 30D, 31C, 32D, 33D, 34C, 35A, 36A, 37D, 38B, 39D, 40B, 41B, 42D, 43B, 44A, 45C, 46D, 47C, 48C, 49A, 50A

Đề thi môn hóa:
Gợi ý giải đề thi môn hóa - ảnh 2
Gợi ý giải đề thi môn hóa - ảnh 3
Gợi ý giải đề thi môn hóa - ảnh 4
Gợi ý giải đề thi môn hóa - ảnh 5
Gợi ý giải đề thi môn hóa - ảnh 6

 

Ngày 26/12 năm 2019 | Tin tức | Tag: