Mức hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến, trái tuyến và chuyển tuyến

Gần đây có nhiều bạn hỏi Bác sĩ nhỏ về mức hưởng bảo hiểm y tế ở các tuyến, mức hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến, trái tuyến và chuyển tuyến là thế nào? Hãy cùng Bác sĩ nhỏ tìm hiểu về vấn đề này nhé !!

Mức hưởng BHYT khi khám và điều trị trái tuyến :

  Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú

  Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước

  Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Mức hưởng BHYT khi khám và điều trị chuyển tuyến : 

Căn cứ:

  Luật Bảo hiểm Y tế 2008

  Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi 2014

  Nghị định 105/2014/NĐ-CP

muc-huong-bao-hiem-y-te-dung-tuyen-trai-tuyen-va-chuyen-tuyen

Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh chuyển tuyến điều trị, có  hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp lệ thì:

– Hưởng 100% đối với các trường hợp:

  Đối tượng quy định tại các Điểm d, e, g, h và Điểm i Khoản 3.

  Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát; trẻ em dưới 6 tuổi.

  Chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

  Chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở;

  Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

– Hưởng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 2, Điểm k Khoản 3 và Điểm a Khoản 4.

– Hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Kết quả hình ảnh cho mức hưởng bảo hiểm y tế chuyển tuyến

Mức hưởng BHYT khi khám và chữa bệnh đúng tuyến :

Căn cứ vào :

  Luật Bảo hiểm Y tế 2008

  Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi 2014

  Nghị định 105/2014/NĐ-CP

– Hưởng 100% đối với các trường hợp:

  Đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3.

  Chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

  Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

– Hưởng 95% đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4.

–  Hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

BSN

Bình luận
0

Bình luận